Zásady participativního rozpočtu města Rudná

Cílem těchto zásad je nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě Rudná tak, aby se každý občan či obyvatel mohl zúčastnit.

1.   Pojmy

Co myslíme, když řekneme…

 1. Participativní rozpočet (dále také „PaRoz“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.
 2. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Rudné a dosáhla věku 18 let.
 3. Obyvatel města je fyzická osoba starší 15 let, která se v Rudné zdržuje.
 4. Město je město Rudná.
 5. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města:
  1. investiční projekt – je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku. Investiční, neboli „tvrdý“ projekt, zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 3 let. Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
  2. neinvestiční projekt – je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Náklady neinvestičního projektu jsou určeny pouze na jeho realizaci.
 6. Kancelář participace (dále jen „KaPR“) je hospodářský odbor města Rudná. Do jeho kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektu a následná kontrola.
 7. Realizátor projektu je KaPR, popřípadě jiný subjekt, který byl pověřen realizací projektu Radou města Rudná (dále jen „RMR“) na základě doporučení KaPR.
 8. Navrhovatel projektu je obyvatel města, který návrh projektu podal.
 9. Výzva je dokument schválený Radou města Rudná obsahující informace k zahajovanému ročníku PaRoz.

2.   Průběh procesu

Jak to celé funguje?

 1. PaRoz se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:
  1. zahájení ročníku RMR,
  2. podávání návrhů obyvateli,
  3. sběr podpory,
  4. posuzování proveditelnosti návrhů,
  5. hlasování občanů,
  6. realizace projektů městem.
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PaRoz stanovuje RMR v souladu s článkem 3 těchto Zásad.

3.   Ročníky

Kdy to začne (a o kolik půjde peněz)?

 1. PaRoz probíhá v jednotlivých ročnících.
 2. Každý ročník zahajuje RMR schválením Výzvy, která obsahuje především:
  1. objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města,
  2. harmonogram PaRoz.

4.   Podávání návrhů projektů

Co když mám nápad na projekt?

 1. Každý obyvatel města může podat návrh na nejvýše pět projektů.
 2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:
  1. název projektu,
  2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí,
  3. veřejný přínos projektu,
  4. umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo),
  5. předpokládaná finanční náročnost,
  6. kontakt na navrhovatele.
 3. Kontakty a způsoby pro podávání projektů budou uvedeny ve Výzvě vydané RMR.

5.   Vhodné projekty

Co lze a nelze navrhovat?

 1. Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:
  1. projekt je veřejně prospěšný,
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců,
  3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,
  4. město má kompetenci projekt realizovat,
  5. projekt musí být na majetku a území města,
  6. celkové předpokládané náklady na realizaci projektu včetně jeho provozních nákladů po dobu 3 let nepřekračují 250 tis. Kč (včetně DPH),
   1. do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné příjmy,
   2. veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města,
   3. finanční prostředky alokované na projekty PaRoz nesmí být použity k jinému účelu,
  7. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického,
  8. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů),
  9. projektem není – návrh zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), materiál předkládaný orgánům města ke schválení, apod.,
  10. projekty, které byly označeny jako nevhodné, jsou uvedeny na webových stránkách participativního rozpočtu.

6.   Ověření proveditelnosti projektu

Půjde to udělat?

 1. Jako podporované budou označeny ty projekty, které získají podporu minimálně 30 obyvatel v případě užití podpisového archu nebo 150 “líbí se mi” od návštěvníků webových stránek PaRoz.
 2. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu (k tomu blíže článek 5 odst. 1 těchto Zásad),
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto zásadách pro vhodné projekty,
  3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými investičními či neinvestičními akcemi města,
  6. soulad se zákony a jinými právními předpisy a s veřejným zájmem.
 3. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  1. proveditelný, či
  2. neproveditelný.
 4. Navrhovatel bude průběžně informován ze strany KaPR o stavu posuzování jeho projektu.
 5. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
 6. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením.

7.   Hlasování

Jak vyjádřit podporu nebo nesouhlas?

 1. Hlasovat může každý občan města.
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje RMR ve Výzvě.
 3. Hlasování probíhá následujícími způsoby:
  1. v elektronické podobě na webových stránkách,
  2. osobně na veřejných setkáních nebo v Kanceláři participace.
 4. Každý občan může využít obě z výše uvedených možností, v případě sporu je závazné osobní hlasování.
 5. Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, kterých má k dispozici 5 (z toho maximálně dva pro jeden projekt).
 6. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje zápornými hlasy, které má 2 (z toho maximálně jeden na projekt).
 7. Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty, včetně jejich pořadí bude průběžně zveřejňován na webových stránkách.
 8. Hlasování je tajné.
 9. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s těmito Zásadami.

8.   Výběr projektů k realizaci

Jak vyhodnotíme hlasování?

 1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné hlasy.
 2. Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.
 3. Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených kladných hlasů, v případě shody rozhodují doplňující kritéria v následujícím pořadí: počet záporných hlasů, počet hlasujících.
 4. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník PaRoz určené ve Výzvě. 
 5. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.

9.   Realizace projektů

 Co když projekt vyhraje?

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a realizována městem.
 2. Realizátorem je KaPR, popřípadě jiný subjekt, který byl pověřen realizací projektu RMR.
 3. Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku o maximálně 20 % z celkové ceny za daný projekt, budou městem dofinancovány. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný a KaPR navrhne prostřednictvím RMR do Zastupitelstva města Rudná materiál obsahující možné následné postupy.
 4. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu Rudná.
 5. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově), je realizován ten s větším počtem hlasů.
 6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 měsíců, bude projekt dokončen.
 7. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
 8. Na realizaci projektu není právní nárok.
 9. Průběh realizace bude zveřejňován na webových stránkách PaRoz.
 10. Projekty realizované v rámci PaRoz budou viditelně označeny logem Společně.

10.   Setkání s veřejností

Bez lidí to nepůjde.

 1. V průběhu procesu PaRoz probíhá několik typů setkání s občany:
  1. veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
  2. setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout,
  3. veřejná představení podaných projektů za účasti navrhovatelů projektů,
  4. veřejná zvažování, na kterých bude probíhat hlasování o navržených projektech,
  5. hodnotící setkání zaměřená na nápady, jak PaRoz zlepšit.
 2. Setkání budou probíhat ve všední dny v odpoledních hodinách.
 3. Setkání budou svolávána prostřednictvím KaPR s dostatečným časovým předstihem.

11.   Kancelář participace

Kdo se o to stará?

 1. O průběh PaRoz se starají pracovníci města Rudná zařazení v útvaru KaPR.
 2. KaPR se věnuje zejména:
  1. komunikaci s obyvateli, občany a navrhovateli projektů,
  2. spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně PaRoz,
  3. prověřování proveditelnosti projektů,
  4. zveřejňování podaných návrhů na projekty, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů,
  5. realizaci projektů.
 3. KaPR provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění jejich nedostatků.

12.   Informovanost

Kde se dozvědět více?

 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu.
 2. Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, zejména pak:
  1. webové stránky PaRoz,
  2. sociální sítě,
  3. tištěná média, letáky,
  4. kontaktní místa a kampaň ve veřejném prostoru.
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách PaRoz.

13.   Vyhodnocení procesu PaRoz

Budeme to zlepšovat.

 1. Celý proces PaRoz bude pravidelně vyhodnocován a zlepšován.
 2. Hodnotit se bude především:
  1. dostupnost procesu pro veřejnost,
  2. splnění cílů komunikační kampaně PaRoz,
  3. kvalita uskutečněných setkání,
  4. zatížení úřadu,
  5. úspěšnost realizace projektů.