Zásady

V rozpočtu města Nymburka pro rok 2022 je připraveno 500 tisíc korun. Jsou to peníze, o nichž rozhodnete vy sami. Participativní rozpočet (dále PaR) patří ke způsobům, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami občané navrhnou a posléze i vybírají projekt, který chtějí v našem městě realizovat.

Celkový rozpočet 2. ročníku činí 500.000 Kč.

Výše rozpočtu jednoho návrhu je maximálně 250.000 Kč včetně DPH.

Tato částka musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci (např. i zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat). Do života uvedeme tolik nápadů, kolik se jich svými náklady vejde do celkově vyčleněné částky.

 

1.Kdo může podat návrh? 1. Návrh může podat fyzická osoba starší patnácti let s trvalým bydlištěm v Nymburce (předkladatel návrhu)

 2. Jeden předkladatel může navrhnout maximálně tři projekty

 3. Předkladatel prezentuje svůj návrh na veřejném setkání. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace

 4. Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu

 5. Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů


2. Co může být předmětem návrhu (projektem)? 1. Cokoli hmotné, co zlepší život ve městě (opravy, mobiliář pro sportovní a volnočasové využití, životní prostředí a další oblasti). Nepatří sem např. koncerty, besedy, kulturní akce všeobecně.

 2. Návrh (projekt) musí být umístěn na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizace zřízené městem. Bližší informace poskytne koordinátor.

 3. Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení.

 4. Návrh musí být proveditelný, neodporovat zákonům, územnímu plánu města, plánovaným akcím a investicím.

 5. Podmínkou je dlouhodobá udržitelnost projektu minimálně 5 let.

 6. Odhadované náklady nesmí přesáhnout částku 250.000 Kč včetně DPH na projekt, realizováno bude právě tolik nápadů, které se vejdou do celkově vyčleněné částky 500.000 Kč.

 7. Případné roční provozní náklady nepřesáhnou 10 % z celkové částky návrhu.


3. Jak podat návrh? 1. Pro konzultace je vám k dispozici koordinátor PaR.

 2. Lhůta pro podání návrhu: do 30. 6. 2022

 3. Můžete si zvolit, zda návrh podáte fyzicky na podatelně úřadu, nebo elektronicky

 4. Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu: nymburskymesec.cz

 5. Formulář pro podání návrhu v písemné podobě je k dispozici. Písemný návrh můžete zaslat na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, kancelář starosty. Obálku označte: „Nymburský měšec 2022“

 6. K formuláři s návrhem nutno přiložit:

  1. Předpokládané náklady projektu

  2. Ilustrační obrázek (fotografie, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu, jehož autorem je předkladatel, anebo k němu má autorská práva

  3. Mapu / situační nákres místa, kde se má návrh realizovat
4. Co bude následovat?


Po ověření formální správnosti zástupci příslušných odborů vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posouzení se bude týkat především technického řešení, majetkových vztahů, časové náročnosti realizace, reálnosti rozpočtu, souladu s předpisy a strategickými dokumenty města. V případě potřeby bude autorům koordinátorem PaR nabídnuta konzultace návrhu s odbornými pracovníky úřadu. Pokud projekt vykáže odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu a ve lhůtě 10 pracovních dní můžete nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny v tomto termínu, návrh se zamítá. Realizovatelné návrhy, které odpovídají uvedeným podmínkám, představí radnice prostřednictvím veřejných setkání, webových stránek participativního rozpočtu a dalších médií.

 

5. Jak bude probíhat hlasování?


Hlasování o návrzích se uskuteční v září 2022 elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nymburskymesec.cz. Hlasovat mohou pouze obyvatelé města Nymburk.

Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

Podle výsledku hlasování sestavíme pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky.

 

6. Realizace návrhů


Konečné rozhodnutí o realizaci návrhů je v pravomoci Rady města Nymburka. Odpovědnost za realizaci přebírá Město Nymburk.

Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu.

 

7. Harmonogram 1. květen/červen 2022 – Příjem návrhů a jejich konzultace

 2. červenec/srpen 2022 – Kontrola realizovatelnosti návrhů

 3. září 2022 – Hlasování o navržených projektech

 4. říjen 2022 a dále – Příprava realizace vítězných projektů


8. Realizace vítězných projektů 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.

 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.

 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů města k dalšímu posouzení.


Koordinátoři projektu:

Mgr. Petr Černohous, DiS., odbor kanceláře starosty
tel.: 325 501 309
e-mail: nymburskymesec@meu-nbk.cz

Dále zástupce za odbor rozvoje a investic