Pravidla

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ PRO ROK 2023

Máte nápad, jak naše město vylepšit? Co konkrétního Vám zde chybí? Chcete doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, vytvořit nové sportoviště? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do participativního rozpočtování v Týnci nad Sázavou a získejte finanční podporu pro Váš nápad.

Celkem bude rozděleno 500 000 Kč*. Minimální hodnota pro Váš projekt není stanovena. Avšak projekt nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč s DPH.

Kdo může být navrhovatel projektu?

Navrhovatelem projektu je fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Týnci nad Sázavou (včetně místních částí), dále spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve správním území města či majitel nemovitosti na katastrálním území města.

Jeden navrhovatel projektu může podat maximálně dva návrhy různorodých projektů.

Jaké náležitosti musí projekt splňovat?

  • Identifikace projektu (název, anotace – stručně sepište ve 2-3 větách, co je předmětem projektu, popis projektu – představte svůj projekt, co, proč a pro koho navrhujete, určete místo realizace projektu, předpokládané pořizovací náklady projektu a položkový rozpočet včetně DPH, předpokládané provozní náklady – odhad ročních nákladů).
  • Identifikace navrhovatele (jméno, příjmení/obchodní firma, e- mail, telefon).
  • Přílohy (fotografie, nákresy, mapy, vizualizace apod.).

Projekt musí být realizován na pozemcích či nemovitostech města Týnce nad Sázavou či jeho místních částí. V případě, že by se nejednalo o majetek města, je nutné doložit příslib majitele o výpůjčce případně převodu městu Týnci nad Sázavou po dobu trvání projektu.

Má-li být projekt realizován v místní části, musí navrhovatel projektu předložit souhlasné stanovisko příslušného osadního výboru.

Přílohy návrhu projektu nesmí přesáhnout celkovou velikost 10 MB.

Jakým způsobem projekt podat?

Projekt lze podat v termínu od 14. prosince 2022 do 31. ledna 2023. Formulář pro vyplnění projektu je možné vyplnit online na https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/tynec-nad-sazavou/podat-projekt/ Případně si můžete vytištěný formulář vyzvednout i odevzdat na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Jakým způsobem budou projekty hodnoceny?

Podané návrhy projektů pracovníci příslušných odborů městského úřadu zhodnotí, především realizovatelnost, náklady projektů a majetkoprávní vztahy.

Podporovány nebudou projekty, které si žádají změnu územního plánu.

Pokud bude žádost obsahovat nedostatky, bude navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků, doplnění či opravě. Nejsou-li nedostatky ve lhůtě 14 dnů odstraněny, návrh nepostupuje do další fáze.

O splnění či nesplnění stanovených náležitostí budou navrhovatelé projektů včas informováni.

Jak bude probíhat prezentace projektů?

Prezentace projektů proběhne na přelomu února a března 2023. Navrhovatelé projektů budou včas informováni.

Každý navrhovatel projektu má povinnost svůj projekt, který splňuje předepsané náležitosti, prezentovat na setkání s veřejností.

Jednotlivé prezentace nesmí přesáhnout délku 5 minut.

Pokud se navrhovatel projektu nemůže zúčastnit setkání s veřejností, může ho při prezentaci zastoupit pověřená osoba.

V případě nepříznivé situace, bude setkání s veřejností, nahrazeno videomedailonky. Navrhovatel projektu bude povinen natočit o svém projektu videomedailonek, který zašle koordinátorce projektu Zdravé město a MA21. Videomedailonky budou zveřejněny na webových stránkách města a na sociální síti. Občané budou mít prostor pro vyjádření dotazů. Jednotlivé videomedailonky nesmí přesáhnout délku 5 minut.

Jak se bude hlasovat?

Hlasování bude zahájeno v průběhu března 2023 a bude probíhat 20 dnů.

Občané budou moci hlasovat o projektech, které splnily předepsané náležitosti a byly prezentovány
na setkání s veřejností, případně prostřednictvím videomedailonků.

Hlasovat se bude prostřednictvím platformy Mobilní rozhlas.

Každý občan má právo udělit pouze dva kladné hlasy a jeden záporný hlas.

Projekty, u kterých budou převyšovat záporné hlasy nad kladnými, nebudou realizovány.

Výsledné pořadí projektů určí rozdíl mezi kladnými a zápornými hlasy.

Jaký je postup realizace projektů?

Realizovány budou ty projekty, které získaly nejvyšší počet hlasů, a jejich celkový součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu 500 000 Kč.

Vítězné projekty budou předloženy Radě města ke schválení. Rada města má právo realizaci projektů neschválit.

Navrhovatel vítězného projektu se aktivně účastní jeho realizace. Po dohodě lze projekt realizovat s podporou města Týnec nad Sázavou.

Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku, bude projekt znovu individuálně posouzen Radou města. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu.

Vítězné projekty budou představeny veřejnosti v průběhu dubna 2023. Navrhovatelé projektů budou včas informováni.

O průběžném stavu realizovaných projektů budou občané informování na webech města a prostřednictvím Týneckých listů.

Vítězný projekt se začne realizovat dle charakteru jeho náročnosti v co nejbližším možném termínu, nejdříve však 20. dubna 2023.

Jméno a příjmení/obchodní firma navrhovatele vítězných projektů bude uvedeno na informační tabuli k realizovanému projektu jako poděkování za vynaloženou aktivitu a inciativu.

Navrhovatel projektu se zavazuje, že po dobu 3 let od ukončení realizace akce bude o výsledek svého projektu pečovat, pokud to charakter projektu umožňuje.

Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které vynaložil v souvislosti s podáním návrhu projektu. Dále navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na odměnu či úhradu ušlého zisku.

Časový harmonogram může Odbor projektového řízení upravit dle množství přihlášených projektů.

V případě nejasností pravidel, sporů či mimořádných situací rozhoduje rada města Týnec nad Sázavou a zároveň si vyhrazuje právo změnit tato pravidla.

Pravidla schválilo zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou 19.09.2022 usnesením č. ZM2022/20/11.

V Týnci nad Sázavou 19.09.2022

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta města

Kontakty

S dotazy ohledně participativního rozpočtu je možné se obrátit na koordinátorku projektu Zdravé město a MA21:

Ing. Alena Pivoňková

Odbor projektového řízení

Tel. 608 217 964

E-mail: pivonkova@mestotynec.cz

* Částka 500 000 Kč je prozatím v návrhu (návrh rozpočtu města 2023) a bude předložena ke schválení zastupitelstvem města.