Zásady

Zásady participativního rozpočtu města Pečky 2022Průběh procesu a jak to celé funguje?

Celá akce od podání projektů po vyhlášení vítězů trvá zhruba dva měsíce. Následně zrealizujeme vítězné projekty, a to do konce roku 2022.

Celý proces se skládá z těchto fází: 

 1. předložení návrhů projektů,

 2. posouzení relevantnosti a proveditelnosti projektů komisí města Pečky,

 3. hlasování občanů,

 4. realizace vítězných projektů.Jaké projekty lze navrhovat a na co si dát pozor?

Podané projekty musí vyhovět těmto požadavkům:

 • Město musí mít kompetenci projekt realizovat.

 • Projekt musí být reálný, relevantní, realizovatelný a přiměřeně časově náročný.

 • Předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu nepřesáhnou 150 000 Kč.

 • Projekt musí být veřejně prospěšný.


V opačném případě:

 • Projekty, které budou označeny jako nerelevantní a nerealizovatelné budou se zdůvodněním uvedeny na webových stránkách.

 • O vyřazených projektech nebude veřejně hlasováno.Průběh procesu a jak to celé funguje?


 • Pole vztahující se k rozpočtu a dotazující se na pořizovací a provozní náklady jsou  orientační. Tato pole nejsou povinná.

 • Prostor pro připojení ilustračních fotografií, obrázků, vizualizací a příloh není povinný, ale zatraktivní Váš předkládaný projekt.

 • Všechna ostatní pole jsou povinná k vyplnění.


Jak vybereme vítězné projekty?


 1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné hlasy.

 2. Záporné hlasy mají pouze informativní charakter a budou započítány ve chvíli, kdy dosáhne stejného počtu kladných hlasů více projektů.

 3. Vítězné projekty budou zveřejněny.GDPR


Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů městu Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky, IČO: 00239607, coby správci osobních údajů. Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely zasílání informací o aktuálních informacích participativního rozpočtu města Pečky 2022. Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu 1 roku od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům města Pečky, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a svých práv a povinností, zejména svého práva: i) na přístup k osobním údajům; ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy; iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním; v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně Účastník bere na vědomí, že má taktéž právo na: i) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně; ii) omezení zpracování osobních údajů; iii) přenositelnost údajů; iv) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře je zcela dobrovolné.