Zásady

GDPR


Souhlas účastníka hlasování v Dobrém nápadu se zpracováním osobních údajů městu Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63, IČO: 00241610, coby správci osobních údajů. Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely zasílání informací o aktuálních informacích participativního rozpočtu Dobrý nápad. Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu 1 roku od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům města Roztoky, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a svých práv a povinností, zejména svého práva: i) na přístup k osobním údajům; ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy; iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním; v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně Účastník bere na vědomí, že má taktéž právo na: i) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně; ii) omezení zpracování osobních údajů; iii) přenositelnost údajů; iv) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře je zcela dobrovolné.